Szalagparancsok kihagyása
Ugrás a fő tartalomhoz
Egészségügyi alkalmassági


 
2009. október 1-től hatályos a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet), és a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006.(XII.20.) Korm. rendelet alapján a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - külön jogszabályban meghatározott - munkakört betöltő vasúti munkavállalók elsőfokú egészségügyi, időszakos, soron kívüli és záró, és a vasúti járművezetők kivételével az előzetes alkalmassági vizsgálatát a Vasútegészségügyi Szolgáltató Non-profit Kiemelt Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Veü NKK Kft.), a vasúti járművezetők előzetes alkalmassági vizsgálatát a Nemzeti Közlekedési Hatóság végzi.
 
Az alkalmasság megállapítása egyedi eljárás keretében történik, ezért azok dokumentációját külön-külön kell benyújtani az első fokon eljáró Hatóságnak.
Vasúti járművezetők előzetes alkalmassági vizsgálata: Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi Vasúti és Hajózási Hivatala (1066 Budapest, Teréz krt. 62. levélcím: 1387 Budapest, 62 Pf: 30.)
Egyéb, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök és a vasúti járművezetők időszakos, soron kívüli és záró vizsgálata: Vasútegészségügyi Szolgáltató Non-profit Kiemelt Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)
 
Vasúti járművezetők előzetes alkalmassági vizsgálata
A vasúti járművezetők elsőfokú előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálatát a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala (továbbiakban: NKH ÚVHH) végzi. A Rendelet részletes áttekintését mellőzve ismertetjük az előzetes alkalmassági vizsgálat kezdeményezésének és lebonyolításának folyamatát.
 
A Kormány 2012. december 1. napjától a mozdonyvezetői munkakörre irányuló előzetes alkalmassági vizsgálat tekintetében tanúsító szervezetként a VEÜ NKK Kft.-t jelöli ki (203/2009. (IX. 18.) Korm.rendelet 21.§ (1)). A vizsgálat lefolytatásával kapcsolatosan VEÜ NKK Kft.-vel szükséges felvenni a kapcsolatot, akik időpontot biztosítanak a munkavállaló részére.
 
A munkavállaló köteles a VEÜ NKK Kft. által előzetesen meghatározott helyszínen és időpontban a 203/2009. (IX. 18.) Korm.rendelet 4. §-ban meghatározottak szerint:
·         keresőképes állapotban, kipihenten, alkohol és a vizsgálat eredményét befolyásoló gyógyszerek, kábítószer hatása alól mentes állapotban megjelenni,
·         személyazonosságát kérésre igazolni,
·         a munkáltató által kitöltött beutalóval jelentkezni,
·         egészségi állapotáról a valóságnak megfelelő adatokat közölni,
·         pszichológiai vizsgálatra az 5. melléklet D. pontja szerinti beutalóval jelentkezni.
 
A Munkavállaló a 203/2009. (IX. 18.) Korm.rendelet 29.§ (4) bekezdése értelmében az alábbi dokumentumokat viszi magával a vizsgálatra:
·          a meghatározott, egyedi munkakörre vonatkozó munkaköri leírást,
·         az 5. melléklet A. pontja szerinti beutaló és a munkakör (munkahely) egészségkárosító kockázatait tartalmazó adatlapot,
·         mindazokat a munkaköri és munkahelyi adatokat, amelyeket a véleményezéshez szükségesnek tart.
 
A vizsgálat eredményéről a Veü NKK Kft. egészségügyi alkalmassági tanúsítványt állít ki (203/2009. (IX. 18.) Korm.rendelet 24.§ (1) bekezdés), „alkalmas”, „nem alkalmas”, illetve „ideiglenesen nem alkalmas” minősítéssel, mely dokumentumot a kérelem laphoz csatolni szükséges.
 
Az alkalmassági orvosi vizsgálat lefolytatása után a munkáltató a Rendelet 1. mellékletében felsorolt munkakörökben foglalkoztatni kívánt munkavállaló nevére kitöltött kérelemmel kezdeményezi az NKH ÚVHH-nál az előzetes alkalmasság megállapítását. A kérelem lap a Letölthető nyomtatványok között megtalálható. Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2012. december 1. napjától a könnyebb ügyintézés érdekében a honlapon található, hatályos kérelem lapot használják.
 
Az alábbi iratokat szükséges csatolni a kérelemhez:
·         a hatósági minősítés díjaként kifizetett A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX.29.) GKM Rendelet 2. melléklet. 16. a) pontja szerinti 11.000.- Ft átutalásáról szóló banki bizonylat,
·         amennyiben rendelkezik a munkavállaló vezetői engedéllyel, annak a másolata,
·         30 napnál nem régebbi, a minősítést tartalmazó tanúsítvány.
 
Felhívjuk a figyelmét, hogy valótlan adat feltüntetése, illetve kért információ visszatartása büntetőjogi felelősséget von maga után.
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy, abban az esetben, ha az új munkáltató munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése esetén azonos munkakörben foglalkoztatja a munkavállalót, nem szükséges az eljárás lefolytatása (203/2009. (IX. 18.) Korm.rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pont).
 
Abban az esetben, ha a munkavállaló rendelkezik vasúti járművezetői igazolvánnyal, akkor ideiglenesen nem alkalmas minősítés esetén a fellebbezésre való tekintet nélkül, azonnali végrehajtással, legfeljebb 6 hónapra felfüggesztésre és bevonásra kerül a munkavállaló vasúti járművezetői engedélye. A felfüggesztés hatályát megszünteti, amennyiben a munkavállaló 6 hónapon belül, új eljárás keretében soron kívüli, illetve időszakos vizsgálaton vesz részt, s azon alkalmas minősítést szerez. (a vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló 22/2010. (XII.20.) NFM Rendelet 9.§ (1)-(2))
 
Nem alkalmas minősítés esetén a fellebbezésre való tekintet nélkül, azonnali végrehajtással visszavonásra és bevonásra kerül a munkavállaló vasúti járművezetői engedélye. (22/2010. (XII.20.) NFM Rendelet 9.§ (3))
 
Egyéb, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakör előzetes alkalmassági vizsgálata, illetve az időszakos, soron kívüli és záró egészségügyi alkalmassági vizsgálata
A Kormány a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő vasúti munkavállalók - a vasúti járművezetők kivételével – előzetes, időszakos, soron kívüli és záró egészségügyi alkalmassági vizsgálata tekintetében a Veü NKK Kft-t jelöli ki. (203/2009. Korm.rendelet 30.§ (1) bekezdés)
 
A részletes tájékoztatás a www.vasuteu.hu oldalon található.
 
Amennyiben a vasúti járművezető időszakos vagy soron kívüli alkalmassági vizsgálaton ideiglenesen nem alkalmas, illetve nem alkalmas minősítést kap, a Veü NKK Kft. határozata alapján az Nemzeti Közlekedési Hatóság a Munkavállaló vasúti járművezetői engedélyét felfüggeszti és bevonja, illetve visszavonja és bevonja.
 
Amennyiben a vasúti járművezető ideiglenesen nem alkalmas minősítés után 6 hónapon belül alkalmas minősítést szerez, a Veü NKK Kft. határozata alapján a Nemzeti Közlekedési Hatóság a felfüggesztés hatályát megszünteti.
 
Fellebbezés
Amennyiben az előzetes, időszakos, soron kívüli valamint záró vizsgálat alapján hozott határozattal a munkáltató vagy a munkavállaló nem ért egyet, a határozat ellen fellebbezéssel élhet és kérheti az alkalmasság felülvizsgálatát. A vizsgálatot a Munkáltató, illetve a Munkavállaló nyújthatja be.
 
Az NKH ÚVHH által hozott döntések felülvizsgálatára vonatkozó fellebbezést a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja, míg a Veü NKK Kft által meghozott döntések felülvizsgálatára vonatkozó fellebbezést az NKH ÚVHH bírálja el. A felülvizsgálat eljárás költsége a kérelmezőt terheli. A felülvizsgálat díja megegyezik az elsőfokú hatósági minősítés díjával (72/2006. (IX.29.) GKM Rendelet 2.§ (4) bekezdés).
 
Az NKH ÚVHH elsőfokú döntései elleni fellebbezési eljárásban a fellebbezés díja a 72/2006. (IX.29.) GKM Rendelet 2. melléklet. 16. a) pontja szerinti 11.000.- Ft, illetve amennyiben a fellebbezési eljárásba közreműködőként orvos kerül bevonásra, a 72/2006. (IX.29.) GKM Rendelet 2. melléklet. 16. e) pontja szerinti 40.800.- Ft.
 
A Veü NKK Kft. elsőfokú döntései elleni fellebbezési eljárásban a fellebbezés díja – a munkakörtől függően – a 72/2006 (IX.29) GKM Rendelet 2. melléklet. 16. b)-e) pontjai szerinti díjak, illetve amennyiben a fellebbezési eljárásba közreműködőként orvos kerül bevonásra, annak a díja.
 
Amennyiben a másodfokú döntés eltér az első fokon meghozottól, az első fokon eljáró szervezet a fellebbezés eljárásának költségeit 8 napon belül megtéríti a kérelmezőnek.
 
Tájékoztatjuk, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és a szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 159. § (1) bekezdése értelmében az ügyfélnek, amennyiben az eljárás költségét részben vagy egészben nem képes viselni, az eljáró hatóság költségmentességet engedélyezhet. Felhívjuk a figyelmet, hogy a költségmentesség nem alanyi jogon jár, ennek feltételeit a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9) Korm. rendelet 4. § (1)-(2) bekezdése tartalmazza.