Szalagparancsok kihagyása
Ugrás a fő tartalomhoz
Menet- és fuvarokmányok


Menet- és fuvarokmányok, elektronikus menetlevél, kabotázs okmányok
 
Az okmányokra vonatkozó főbb szabályokat a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet tartalmazza.
 
Saját számlás menetlevél
(saját számlás áru- vagy személyszállítás esetén)
 
A saját számlás közúti áruszállítást végző – 2014. 08. 17-ig a 3,5 tonnát, 2014. 08. 18-től a 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű - tehergépjármű, és a saját számlás személyszállítást végző autóbusz, továbbá az ADR és az ADR belföldi rendelet hatálya alá tartozó valamennyi tehergépjármű, a közúti forgalomban saját számlás menetlevéllel vehet részt.
 
Saját számlás menetlevélként olyan okmány használható, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:
 • az üzembentartó megnevezése, székhelye és a gépjárművezető neve,
 • a jármű rendszáma, telephelye,
 • áruszállítás esetén a rakományra vonatkozó adatok (az árutulajdonos által kiállított szállítólevél száma, a szállítmány megnevezése, mennyisége, származása, a csomagolás módja, veszélyes áruknál az ADR szerinti adatok), továbbá
 • az indulás, a megállások és az érkezés (fel- és lerakodás) helye és ideje, a kilométeróra állása, valamint a megtett kilométer-teljesítmények.
A saját számlás menetlevél szigorú számadású nyomtatványnak minősül. A jármű vezetője köteles azt a szállítás során eseményszerűen vezetni, és aláírásával hitelesíteni.
 
Fuvarlevél és a szolgáltatást végző autóbusz menetlevele
A díj ellenében közúti árutovábbítást végző, 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjármű fuvarlevéllel, a díj ellenében személyszállítást végző autóbusz - közforgalmú menetrend szerinti személyszállítás kivételével - autóbusz-menetlevéllel vehet részt a forgalomban.
 
Fuvarlevél
Fuvarlevélként olyan okmány használható, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:
 • az árutovábbítás jellege (fuvarozás, rendelkezésre bocsátás, díj ellenében végzett vontatás),
 • az üzembentartó és a fuvaroztató megnevezése, címe,
 • a jármű rendszáma és a gépjárművezető neve,
 • az árura vonatkozó adatok: az áru tulajdonosa által kiállított szállítólevél (illetve az árura vonatkozó egyéb okmány) száma, az áru (a szállított anyag) megnevezése, mennyisége, a csomagolás módja, veszélyes árunál a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Mellékletében (a továbbiakban: ADR), illetve az ADR „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: ADR belföldi rendelet) meghatározott adatok, továbbá a vontatott vagy szállított járműre vonatkozó adatok (a tulajdonos vagy üzemben tartó megnevezése, címe, székhelyének vagy telephelyének címe, a jármű rendszáma),
 • a jármű kiállításának, valamint indulásának helye és ideje, a jármű útvonala, a megállások (fel- és lerakodás) és indulások helye és ideje, valamint az érkezés helye és ideje (a kilométeróra állásának és a - rakománnyal vagy rakomány nélkül - megtett kilométer-teljesítményeknek a feltüntetésével),
 • továbbá árufuvarozásnál és vontatásnál ezeken kívül még
 • az áru vagy a vontatott jármű átvételének helye és ideje,
 • az áru kiszolgáltatásának, illetve a vontatott jármű átadásának a helye, és - a kiszolgáltatást (átadást) követően - az ideje is.
Autóbusz-menetlevél
(díj ellenében személyszállítást végző autóbusz esetében)
 
Autóbusz-menetlevélként olyan okmány használható, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:
 • a személyszállítás jellege (különcélú menetrend szerinti személyszállítás, különjárati személyszállítás),
 • az üzembentartó és - amennyiben van ilyen - a megrendelő (szerződő fél) megnevezése és címe,
 • a jármű rendszáma és a gépjárművezető (gépjárművezetők) neve,
 • a jármű kiállításának, valamint indulásának a helye és ideje, a jármű útvonala, a megállások (fel- és leszállások) és indulások helye és ideje, valamint az érkezés helye és ideje (a kilométeróra állásának és az - utassal vagy utas nélkül - megtett kilométer-teljesítményeknek a feltüntetésével).
A fuvarlevél és az autóbusz-menetlevél szigorú számadású okmány. A fuvarlevelet és az autóbusz-menetlevelet eseményszerűen kell vezetni.
 
A felhasznált vagy rontott fuvarlevelet, illetve autóbusz-menetlevelet sorszám szerint, hiánytalanul, a bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell megőrizni.
 
A fuvarlevelet, illetve az autóbusz-menetlevelet az üzembentartó, vagy - írásbeli felhatalmazása alapján - a jármű vezetője állítja ki. A jármű vezetője köteles azt a szállítás során eseményszerűen vezetni, és aláírásával hitelesíteni. Közúti közlekedési szolgáltatás esetén a megrendelőnek, illetve a fuvaroztatónak az okmányon igazolnia kell az elvégzett teljesítményt, árufuvarozásnál az áru átvételét is.
 
A Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet által végzett különjárati személyszállításnál az autóbuszban utazókról utaslistát kell készíteni. Az utaslista a menetlevél mellékletét képezi.
 
Elektronikus fuvar- vagy menetlevél
A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, illetve más jogszabály nem tartalmazza a szolgáltatatást végzők részére előírt fuvar- vagy menetlevél elektronikus vezetésének lehetőségét, annak megfelelési feltételeit, jóváhagyását, minősítését, kezelését, ellenőrzését.
 
Semmilyen más, különösen szigorú számadású okmányok helyett, automatikusan nem alkalmazható e téren elektronikus változat, azt jogszabálynak kell lehetővé tennie.
Mindezek alapján a szolgáltatatást végző járművek használatához előírt járműveket vezetőnek, papíralapú fuvarlevelet kell vezetniük és az ellenőrzés esetén bemutatniuk.
 
Az okmányt sorszám szerint nyolc évig szükséges megőrizni.
 
A sajátszámlás közúti áruszállítást végző teherjármű menetlevele elektronikus formában is vezethető. Az elektronikus menetlevél esetében a Korm. rendelet 33. § (2) bekezdésben meghatározott adatokat azok rendelkezésre állásának időpontjában, illetőleg automatikusan, zárt rendszerben kell rögzíteni.
Az elektronikus menetlevél adatrögzítő berendezésének alkalmasnak kell lennie arra, hogy:
a) a tárolt adatok aktuális tartalmát teljes körűen megjelenítse, és
b) a tárolt adatokról hiteles nyomtatást készítsen vagy biztosítsa az ellenőrzést végző hatóság számára - a jármű üzemben tartója által működtetett zárt informatikai rendszer útján - a tárolt adatok közvetlen, valós idejű letöltését.
 
Fentieken túl, feltétel, hogy az elektronikus menetlevet, mint okmányt a gépkocsivezető a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (6) a) alapján késedelem nélkül ki tudja íratni, majd aláírni.
 
A sajátszámlás közúti személyszállítást végző autóbusz menetlevele elektronikus formában nem vezethető.
 
Kabotázs szabályok, az ajánlott kabotázs-kimutatás
Az Európai Parlament és a Tanács 1072/2009/EK rendelete, egyebek mellett a kabotázsra vonatkozó szabályokat is újrafogalmazta.
Az EK rendelet kötelező, és közvetlenül alkalmazásra kerül valamennyi tagállamban. A jogszabály 2009-ben hatályba lépett, de a kabotázsra vonatkozó rendelkezéseket (8. és 9. cikk) csak 2010. május 14-től kell alkalmazni.
 
Az alapvető feltételek és szabályok csekély mértékben megváltoztak.
 
Jelentősebb változás (a teljesség igénye nélkül), a kabotázs-kimutatás igénylésének megszűnése, továbbá bizonyos feltételek mellett a kabotázs tevékenység bármely tagállamra (a gyakorlatban jellemzően a szomszédos tagországok) való kiterjesztése, a tevékenyég feltételeinek - a hazai fuvarozókkal szemben is támasztott követelményeinek - a kabotázs tevékenységet folytatóra való tételes kiterjesztése (hazai fuvarozási szerződésekre vonatkozó előírások, a járművek tömeg-, méretadatai, veszélyes áruk, romlandó élelmiszerek, élő állatok szállítása, vezetési és pihenőidők, ÁFA-val kapcsolatos kötelezettségek teljesítése).
Fontos, hogy a megadott időponttól a kabotázs tevékenységet gyakorló fuvarozónak, a szabályok megtartását - a beérkező nemzetközi fuvarozásról és minden egyes egymást követő kabotázs-műveletről - a rendeletben meghatározott egyértelmű bizonyítékokkal kell igazolnia
Az igazoláshoz megfelelnek a vezetett fuvarlevelek.
A fuvarlevelek mellett javasolt - a közúti ellenőrzés jelentős gyorsítása érdekében - kabotázs-kimutatás kitöltése és az ellenőrzést végző hatósági személy részére történő bemutatása is.
 
A Magyarország területén gyakorolni tervezett kabotázs-tevékenységhez, kabotázs-kimutatás, innen is letölthető: